Блогът на Момчил Попов

Блогът на Момчил Попов

неделя, 16 септември 2012 г.

УСПЕХ ПО 10-БАЛНАТА СИСТЕМА, 1887


Преди да се ожени щастливо срещу Пра-баба ми Марийка Кръстева и приеме монашеството на семейния живот през 1905 г. в София, Пра-дядо ми Александър Д. Дунгаров трябвало да се роди на село. Това се случило през 1879 г. в Габровица, село в ждрело на река, някъде над град Костенец, в Рила планина. В столицата стъпил на момински парцел-зестра отсам Перловска река, построили фамилна къща на ул.„6-ти Септемврий” № 46, станал снабдител на шаяк за армията, турили му пръста (не на него, а на бизнеса му), участвал като фелдфебел-знаменосец в Европейската война от 1915 г., родили и отгледали 3 деца... И прочие. Сигурно е дошъл в София да отслужи военната си служба, залюбили са се с г-ца Марийка, родена в София през 1883г., и така се е задомил в столицта.
Освен официалния сватбен портрет от 1905 г., имам Дядо Алекс на кадро от 1914 г. като софийски газда с гарсонетка в омачкан панталон, тип „крив излъскан кюнец”... Пазя (не аз, а дъщеря му- баба ми, ги е скътала) и негови първи три свидетелства за завършени класове в училището в село Габровица от 1887, 1889 и 1891 г. Явно, във фамилията много се е тачело образованието и аз съм печалната жертва на тази вековна БГ-традиция... Само първото свидетелство, от 1887 г. е на 10-бална система за оценяване, остатък от руската окупация и администрация тук в първите години след Руско-турската война от 1877-78 г. Документът е писан на ръка, ударени са и печатите на кмета и училищното настоятелство в с. Габровица. Предеметите и успехът на Прадядо  ми Александър Димитров Дунгаров от първо отделение, завършено през 1887 г. са узаконени така:

СВИДЕТЕЛСТВО

Дава се настоящето свидетелство на ученика Александъръ Димитровъ, отъ І-во отделение на селското училище въ Габровското село, в уверение на това, че той е следвалъ презъ учебната 1886-1887 год. при примерно поведение и примерно прилежание доказалъ долуозначените успехи по предаваемите предмети.

№ по редъ Названия на предметите  Успехъ –въ цифри –въ думи Забележка

1. Законъ Божий                                    10                       Отличенъ          -
2. Български Езикъ                               10                       Отличенъ          -
3. Писмен. упражн.                               10                       Отличенъ          -

4. Сметание                                            10                       Отличенъ          -
5. Отечествоведение                              10                       Отличенъ          -
6. Естествоведение                                10                       Отличенъ          -

7. Чертание                                              9               Твърде Добъръ          -
 
8. Краснописание                                   10                       Отличенъ          -
9. Пение                                                    9               Твърде Добъръ          -
10. Гимнастика                                         7                            Добъръ          -  
Отсъствувания презъ годината 3 ½ дни
Село Габровица
1-вий Май 1887 год.                      Учителъ: (подпис)                                          
                                                      Училищни настоятели (3 подmиса и 2 печата)

Вярно с оригинала,
Момчил ПОПОВ
На снимката горе: Пра-дядо ми Александър Дунгаров, София, 1914 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар